C++编程实例教程:中国象棋项目开发

C++中国象棋项目开发教程目录:
│ │ PC游戏编程(人机博弈).pdf 2.72 MB
│ Chess , 2 46.44 KB, 46.44
│ │  Board.cpp 11.79 K
│ │  Board.h 2.47 KB
│ │  Chess.pro 375 bytes
│ │  Chess.pro.user 17.99 KB
│ │  ChooseDlg.cpp 806 bytes
│ │  ChooseDlg.h 327 bytes
│ │  CtrlPanel.cpp 542 bytes
│ │  CtrlPanel.h 299 bytes
│ │  main.cpp 385 bytes
│ │  MainWnd.cpp 1.44 KB
│ │  MainWnd.h 295 bytes
│ │  MultiGame.cpp 114 bytes
│ │  MultiGame.h 229 bytes
│ │  NetGame.cpp 1.99 KB
│ │  NetGame.h 715 bytes
│ │  SingleGame.cpp 4.17 KB
│ │  SingleGame.h 585 bytes
│ │  Step.cpp 91 bytes
│ │  Step.h 304 bytes
│ │  Stone.cpp 1.31 KB
│ │  Stone.h 351 bytes
│ day01 (2 , 0 files, 0 bytes, 198.50 MB
│ │ code (2 , 0 files, 0 bytes, 3.23
│ │ │ ChessBY , 4 files, 1.40 KB, 1.40
│ │ │ │  Board.cpp 905 bytes
│ │ │ │  Board.h 251 bytes
│ │ │ │  ChessBY.pro 95 bytes
│ │ │ │  main.cpp 185 bytes
│ │ │ HelloQT , 4 files, 1.82 KB, 1.82
│ │ │   HelloQT.pro 101 bytes
│ │ │   main.cpp 351 bytes
│ │ │   MyWidget.cpp 902 bytes
│ │ │   MyWidget.h 514 bytes
│ │ video 198.50 MB, 198.50 MB
│ │   1.QT基础介绍.wmv 70.94 MB
│ │   2.象棋整体框架介绍.wmv 79.81 MB
│ │   3.使用QT绘制棋盘.wmv 47.75 MB
│ day02 (2 , 0 files, 0 bytes, 269.24 MB
│ │ code (1 , 0 files, 0 bytes, 27.19
│ │ │ ChessBY , 7 files, 27.19 KB, 27.19
│ │ │   Board.cpp 5.84 KB
│ │ │   Board.h 1.11 KB
│ │ │   ChessBY.pro 127 bytes
│ │ │   ChessBY.pro.user 18.03 KB
│ │ │   main.cpp 185 bytes
│ │ │   Stone.cpp 75 bytes
│ │ │   Stone.h 1.83 KB
│ │ video , 5 files, 269.21 MB, 269.21 MB
│ │   1.初始化棋子.wmv 78.01 MB
│ │   2.走棋.wmv 51.07 MB
│ │   3.总结.wmv 22.78 MB
│ │   4.象棋走棋规则和轮流规则.wmv 76.10 MB
│ │   5.参考代码中的其他棋子的游戏规则.wmv 41.25 MB
│ day03 (2 , 0 files, 0 bytes, 280.35 MB
│ │ code (1 , 0 files, 0 bytes, 21.80
│ │ │ Chess , 10 files, 21.80 KB, 21.80
│ │ │   Board.cpp 11.79 KB
│ │ │   Board.h 2.47 KB
│ │ │   Chess.pro 207 bytes
│ │ │   main.cpp 182 bytes
│ │ │   SingleGame.cpp 4.54 KB
│ │ │   SingleGame.h 596 bytes
│ │ │   Step.cpp 91 bytes
│ │ │   Step.h 304 bytes
│ │ │   Stone.cpp 1.31 KB
│ │ │   Stone.h 351 bytes
│ │ video , 5 files, 280.33 MB, 280.33 MB
│ │   1.一步象棋人工智能.wmv 88.18 MB
│ │   2.两步的人工智能.wmv 57.14 MB
│ │   4.走n步的人工智能.wmv 73.22 MB
│ │   5.优化-剪枝算法.wmv 53.61 MB
│ │   6.最小值最大值算法解释.wmv 8.17 MB
│ day04 (3 , 0 files, 0 bytes, 1.30 GB
│ │ android , 4 files, 1.14 GB, 1.14 GB
│ │ │  adt-bundle-windows-x86_64-20140321.zip 510.49 MB
│ │ │  android-ndk-r9d-windows-x86_64.zip 496.86 MB
│ │ │  apache-ant-1.9.4.zip 8.67 MB
│ │ │  jdk-8u5-windows-x64.exe 155.18 MB
│ │ code (1 , 0 files, 0 bytes, 60.75
│ │ │ Chess , 13 files, 60.75 KB, 60.75
│ │ │   Board.cpp 11.79 KB
│ │ │   Board.h 2.47 KB
│ │ │   Chess.pro 243 bytes
│ │ │   Chess.pro.user 36.30 KB
│ │ │   main.cpp 477 bytes
│ │ │   NetGame.cpp 1.61 KB
│ │ │   NetGame.h 744 bytes
│ │ │   SingleGame.cpp 4.54 KB
│ │ │   SingleGame.h 596 bytes
│ │ │   Step.cpp 91 bytes
│ │ │   Step.h 304 bytes
│ │ │   Stone.cpp 1.31 KB
│ │ │   Stone.h 351 bytes
│ │ video 164.44 MB, 164.44 MB
│ │   1.网络版本的实现.wmv 101.54 MB
│ │   2.android移植.wmv 19.83 MB
│ │   3.复习参考代码.wmv 43.07 MB
│ QT安装包 855.55 MB, 855.55 MB
│   qt-opensource-windows-x86-mingw491_opengl-5.4.1.exe 855.55 MB
Chess , 2 46.44 KB, 46.44

0
分享到:

评论0

请先

没有账号? 忘记密码?